ERR_NAME_NOT_RESOLVED 에러 페이지 (macOS)

1. 응용 프로그램 -> 유틸리티 -> Terminal.app 을 엽니다.

2. DNS 캐시를 플러시합니다.

# sudo dscacheutil -flushcache (Mac OS X Snow Leopard v10.6 ~ v10.6.8)

# sudo killall -HUP mDNSResponder (Mac OS X Mavericks , Mountain Lion 및 Lion v10.9.5 이하)

# sudo discoveryutil mdnsflushcache (Mac OS X Yosemite 이상 v10.10 ~ v10.10.3)

# sudo killall -HUP mDNSResponder (Mac OS X Yosemite 이상 v10.10.4 이상)

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다